همکاران من

 

   کارشناسان حقوقی

 • محسن طهرانی ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی )

 • مهناز شکری ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی )

 • محسن بهاریان ( دعاوی بانکی )

 • مهدی شیرآوند ( مشاور ارشددرحوزه کار و تامین اجتماعی )

 • جوادسیدی (مشاور ارشد در زمینه قراردادهای بین المللی )

 • فرشید رستگار (مشاور ارشد در زمینه مالیاتی)

 

  وکلای همکار

 •  بهاره مهرابی

 • پگاه سراجی

 • مجتبی حکمت

 • سمیه رستمی

 • سمیرا مقدسی