معامله نیابتی به وسیله نماینده شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری

معامله نیابتی به وسیله نماینده شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری

نیابت در لغت به معنای جانشینی، قائم مقامی، معاونت، نایبی،وکالت و ... است.همچنین در اصطلاح حقوقی نایب به شخصی غیر از مالک گفته میشود...

ادامه مطلب