الزام به تنظیم سند صلح حق کسب و پیشه تجاری

الزام به تنظیم سند صلح حق کسب و پیشه تجاری

مبنای حقوقی دادخواست الزام به تنظیم سند صلح حق کسب و پیشه تجاری تا قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 هر شخص با اذن مالک مل...

ادامه مطلب

تجویز انتقال منافع

تجویز انتقال منافع

مبنای حقوقی دادخواست دعوای تجویز انتقال منافع در قراردادهای اجاره املاک تجاری مشمول قانون 56 مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را به غ...

ادامه مطلب

تأیید بطلان قرارداد اجاره به دلیل از بین رفتن عین و یا منفعت ملک

تأیید بطلان قرارداد اجاره به دلیل از بین رفتن عین و یا منفعت ملک

مبنای حقوقی دادخواست  اگر به هر دلیلی عین مستاجره و یا منافع آن از بین برود و یا اینکه قابلیت انتفاع ملک سلب شود عقد اجاره منفسخ می شو...

ادامه مطلب

تخلیه به جهت تعدی و تفریط

تخلیه به جهت تعدی و تفریط

مبنای حقوقی دادخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط در املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه یکی از مواردی که مالک می تواند در خواست تخلیه ملک را ...

ادامه مطلب

تخلیه به جهت شغل

تخلیه به جهت تغییر شغل

مبنای حقوقی دادخواست تخلیه به جهت تغییر شغل در قراردادهای اجاره ای املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجا...

ادامه مطلب

الزام به تنظیم سند صلح حق کسب و پیشه تجاری

الزام به تنظیم سند صلح حق کسب و پیشه تجاری

مبنای حقوقی دادخواست الزام به تنظیم سند صلح حق کسب و پیشه تجاری : تا قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 هر شخص با اذن مالک م...

ادامه مطلب

تخلیه به جهت نیاز به سکونت

تخلیه به جهت نیاز به سکونت

مبنای حقوقی دادخواست تخلیه به جهت نیاز به سکونت اگر ملک دارای حق کسب و پیشه قابلیت استفاده به عنوان محل سکونت را نیز داشته باشد مالک م...

ادامه مطلب

تخلیه به جهت نیاز شخصی

تخلیه به جهت نیاز شخصی

مبنای حقوقی دادخواست تخلیه به جهت نیاز شخصی مالک ی تواند با اثبات اینکه برای گذراندن زندگی وامرار معاش نیازمند به کسب و کار در ملک تجا...

ادامه مطلب