معرفی مقاله انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم ، شماره 28 ، پاییز 1398معرفی مقاله : انتقال قرارداد درقانون پیش فروش ساختمان 1389 رضا نیک خواه...

ادامه مطلب

مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره (خلاصه )

معرفی مقاله  خیارعیب درعقد بیع واجاره مبانی فقهی وحقوقی خیارعیب درعقد بیع واجارهحمید ابهریدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده ...

ادامه مطلب

قرارداد پیش فروش ساختمان عقد استصناع قرارداد خصوصی

 معرفی مقاله پیش فروش آپارتمان موضوع ماده 10 قانون مدنی قرارداد پیش فروش آپارتمان ، عقد استصناع یا قراداد خصوصی موضوع ماده 10قانون ...

ادامه مطلب

دعاوی مالکیت و خلع ید املاک در مراحل مختلف ثبتی در رویه ی قضایی ایران

معرفی مقاله خلع ید املاک دعاوی مالکیت وخلع ید املاک درمراحل مختلف ثبتیدر رویه ی قضایی ایرانمهدی فقیهی نژاد: کارشناس ارشد حق...

ادامه مطلب

بررسی راه کارهای فقهی و حقوقی معاملات پیش فروش

دو فصلنامه «پژوهش های مالیه اسلامی » سال اولشماره اول ، بهار و تابستان 1392 بررسی راه کارهای فقهی و حقوقی معاملات پیش فروش زهرا ...

ادامه مطلب