معایب و مخاطرات حقوقی مشارکت در ساخت برای مالک

معایب و مخاطرات حقوقی مشارکت در ساخت برای مالک

معایب و مخاطرات حقوقی مشارکت در ساخت برای مالک معایب و مخاطرات حقوقی مشارکت در ساخت برای مالک همانطور که مشارکت درساخت مزایایی را برا...

ادامه مطلب

نحوه ارزیابی مالک توسط سازنده

نحوه ارزیابی مالک توسط سازنده

گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی صفرتا هشتاد مشارکت در ساخت ( قسمت هشتم )  با موضوع : نحوه ارزیابی مالک توسط سازنده حسین اقدامی ( وکی...

ادامه مطلب

نحوه ارزیابی و اعتبار سنجی سازنده

نحوه ارزیابی و اعتبار سنجی سازنده

گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی صفرتا هشتاد مشارکت در ساخت ( قسمت هفتم)  با موضوع : نحوه ارزیابی و اعتبار سنجی سازنده حسین اقدامی ...

ادامه مطلب

دلایل شکست قراردادهای مشارکت درساخت

دلایل شکست قــراردادهای مشارکــت در ساخــت

گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی صفرتا هشتاد مشارکت در ساخت ( قسمت ششم )  با موضوع : دلایل شکست قراردادهای مشارکت در ساخت حسین اقدامی ( ...

ادامه مطلب

جذابیت ها و فرصت های اقتصادی مشارکت در ساخت

جذابیت ها و فرصت های اقتصادی مشارکت در ساخت در شرایط فعلی

گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی صفرتا هشتاد مشارکت در ساخت ( قسمت پنجم)  با موضوع :جذابیت ها و فرصت های اقتصادی مشارکت در ساخت در ش...

ادامه مطلب

ارزیابی فنی مشارکت در ساخت

ارزیابی فنی مشارکت در ساخت

گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی صفرتا هشتاد مشارکت در ساخت ( قسمت چهارم)  با موضوع : ارزیابی فنی مشارکت در ساخت حسین اقدامی ( وکیل...

ادامه مطلب

نحوه تحلیل و ارزیابی مالی مشارکت در ساخت

نحوه تحلیل و ارزیابی مالی مشارکت در ساخت و ساز

گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی صفرتا هشتاد مشارکت در ساخت ( قسمت سوم ) نحوه تحلیل و ارزیابی مالی مشارکت در ساخت و ساز حسین اقدامی (...

ادامه مطلب

ارزیابی فنی مشارکت در ساخت

نحوه تحلیل و ارزیابی اقتصادی مشارکت در ساخت و ساز

صفرتا هشتاد مشارکت در ساخت (قسمت دوم)گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامیحسین اقدامی ( وکیل دادگستری و مشاور حقوقی املاک و مستغلات ،...

ادامه مطلب

با موضوع صفر تا هشتاد مشارکت در ساخت

صفر تا هشتاد مشارکت در ساخت(قسمت اول)

گفت و گوی زنده اینستاگرامی توسط حسین اقدامی نویسنده ، وکیل دادگستری و مشاورحقوقی در زمینه املاک و مستغلات با موضوع صفر تا هشتاد مش...

ادامه مطلب