معایب و مخاطرات حقوقی مشارکت در ساخت برای مالک

معایب و مخاطرات حقوقی مشارکت در ساخت برای مالک

معایب و مخاطرات حقوقی مشارکت در ساخت برای مالک معایب و مخاطرات حقوقی مشارکت در ساخت برای مالک همانطور که مشارکت درساخت مزایایی را برا...

ادامه مطلب

مزیت های مشارکت در ساخت برای سازنده

مزیت های مشارکت در ساخت برای سازنده

مزیت های مشارکت در ساخت اگرچه مهمترین دلایل سرمایه گذاران در حوزه ساخت و ساز ،کسب سود و منفعت مالی است اما این انگیزه خود تابع متغیر...

ادامه مطلب

نحوه ارزیابی مالک توسط سازنده

نحوه ارزیابی مالک توسط سازنده

گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی صفرتا هشتاد مشارکت در ساخت ( قسمت هشتم )  با موضوع : نحوه ارزیابی مالک توسط سازنده حسین اقدامی ( وکی...

ادامه مطلب

جذابیت ها و فرصت های اقتصادی مشارکت در ساخت

جذابیت ها و فرصت های اقتصادی مشارکت در ساخت در شرایط فعلی

گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی صفرتا هشتاد مشارکت در ساخت ( قسمت پنجم)  با موضوع :جذابیت ها و فرصت های اقتصادی مشارکت در ساخت در ش...

ادامه مطلب

ارزیابی فنی مشارکت در ساخت

ارزیابی فنی مشارکت در ساخت

گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی صفرتا هشتاد مشارکت در ساخت ( قسمت چهارم)  با موضوع : ارزیابی فنی مشارکت در ساخت حسین اقدامی ( وکیل...

ادامه مطلب

نحوه تحلیل و ارزیابی مالی مشارکت در ساخت

نحوه تحلیل و ارزیابی مالی مشارکت در ساخت و ساز

گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی صفرتا هشتاد مشارکت در ساخت ( قسمت سوم ) نحوه تحلیل و ارزیابی مالی مشارکت در ساخت و ساز حسین اقدامی (...

ادامه مطلب