الزام به تنظیم سند صلح حق کسب و پیشه تجاری

الزام به تنظیم سند صلح حق کسب و پیشه تجاری

مبنای حقوقی دادخواست الزام به تنظیم سند صلح حق کسب و پیشه تجاری تا قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 هر شخص با اذن مالک مل...

ادامه مطلب

تجویز انتقال منافع

تجویز انتقال منافع

مبنای حقوقی دادخواست دعوای تجویز انتقال منافع در قراردادهای اجاره املاک تجاری مشمول قانون 56 مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را به غ...

ادامه مطلب

تأیید بطلان قرارداد اجاره به دلیل از بین رفتن عین و یا منفعت ملک

تأیید بطلان قرارداد اجاره به دلیل از بین رفتن عین و یا منفعت ملک

مبنای حقوقی دادخواست  اگر به هر دلیلی عین مستاجره و یا منافع آن از بین برود و یا اینکه قابلیت انتفاع ملک سلب شود عقد اجاره منفسخ می شو...

ادامه مطلب

تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

مبنای حقوقی دادخواست  ممکن است در قرارداد شرط شود که یکی از طرفین بتواند ظرف مدت معینی قرارداد را قسخ کند به این حق فسخ در اصطلاح حقوق...

ادامه مطلب

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز

مبنای حقوقی دادخواست اعتراض به تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز افراز به معنای تقسیم مال مشاع بین شرکا است در فرضی که بین شرکا توافقی برای...

ادامه مطلب

الزام به اخذصورت مجلس تفکیکی

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

مبنای حقوقی دادخواست الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی  پس از ان که احداث یک ساختمان به پایان رسید و گواهی پایان کار صادر شد جهت صدور سند ...

ادامه مطلب

الزم به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

مبنای حقوقی دادخواست الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا ممکن است شخصی در قالب قرار دادی مانند مشارکت در ساخت پیش فروش و یا پیمانکار...

ادامه مطلب

نکات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

نکات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

  گفت و گوی ضبط شده اینستاگرامی  با موضوع : نکات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی حسین اقدامی ( وکیل دادگستری و مشاور حقوقی املاک ...

ادامه مطلب