الزام به تنظیم سند صلح حق کسب و پیشه تجاری

الزام به تنظیم سندرسمی وکالت کاری

  الزام به تنظیم سندرسمی وکالت کاری درقرارداد مشارکت درساخت ،اصولا مالک به سازنده وکالت می دهدکه با نیابت از وی مراحل مورد ن...

ادامه مطلب