درخواست نظریه حقوقی

 • نظریه حقوقی چیست؟

نظریه حقوقی، یک گزارش مکتوب و مستند است که وکیل دادگستری به درخواست موکل، قبل از طرح یک دعوای حقوقی و یا در حین رسیدگی به یک دعوای حقوقی، تهیه نموده و به موکل ارائه می نماید.

وکیل دادگستری ادعاهای هر یک از طرفین اختلاف را براساس مستندات موجود بررسی نموده و ارزیابی حقوقی خود را در خصوص ادعاهای له و علیه موکل و پیش بینی تخمینی از روند رسیدگی قضایی به ادعا را ارائه می دهد.

 

ابطال رای داوری

 

در نظریه حقوقی وکیل دادگستری ، میزان موفقیت شخص در دعوای حقوقی را به صورت تخمینی پیش بینی نموده و سناریوهای احتمالی برای پیگیری ادعا را نیز پیشنهاد می دهد.

نظریه حقوقی در مواردی کاربرد دارد که حجم مستندات پرونده و پیچیدگی موضوع به حدی باشد که امکان بررسی آن در قالب مشاوره ساعتی وجود نداشته باشد.

 • چرا نظریه حقوقی؟

در کشور ما سالانه نزدیک به 15 میلیون پرونده در دادگاه ها رسیدگی می شود.

تجربه نشان می دهد بسیاری از این پرونده ها به نتیجه مورد نظر شاکی نمی رسند و عملاً زمان و هزینه ای که شاکی برای پیگیری پرونده صرف کرده به هدر می رود.

دلیل این مساله آن است که در اکثر قریب به اتفاق پرونده ها، حتی پرونده هایی که توسط وکیل دادگستری طرح شده است، قبل از طرح دادخواست و یا شکوائیه، ادعاهای خواهان و شاکی از نظر حقوقی به صورت دقیق و علمی بررسی نمی شود.

در بسیاری از موارد، اگر ادعاهای طرفین پرونده با دقت و به صورت موشکافانه بررسی و تحلیل شود، نتیجه کاملاً متفاوتی در پی خواهد داشت.

در کشورهای توسعه یافته این مساله با استفاده از ابزاری با نام« نظریه حقوقی» یا legal opinion، مرتفع شده است.

در این روش، شخصی که قصد طرح یک ادعای حقوقی را دارد و یا شخصی که علیه او یک ادعای حقوقی مطرح شده ، با مراجعه به وکیل دادگستری درخواست نظریه حقوقی می نماید.

 • مزایای نظریه حقوقی
 1. بررسی و ارزشگذاری حقوقی ادعاهای طرفین
 2. امکان پیش بینی میزان موفقیت در پرونده
 3. ارائه پیشنهادات موثر برای طرح یک ادعا و یا دفاع در مقابل یک ادعا
 • مراحل تدوین نظریه حقوقی:
 1. تکمیل درخواست نظریه حقوقی توسط موکل
 2. انعقاد قراردادباموکل و دریافت پیش پرداخت
 3. برگزاری جلسه اولیه با موکل
 4. دریافت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با ادعا از موکل
 5. بررسی اولیه موضوع توسط وکلا و کارشناسان حقوقی
 6. ارائه ویرایش اول نظریه حقوقی به موکل
 7. برگزاری جلسه تبادل نظر با موکل و دریافت اطلاعات تکمیلی
 8. بررسی ثانویه موضوع توسط وکلا و کارشناسان حقوقی
 9. برگزاری جلسه نهایی با موکل جهت نهایی کردن نظریه حقوقی
 10. ارائه ویرایش نهایی نظریه حقوقی

       نمونه نظریه حقوقی :

        نظریه حقوقی 1

        نظریه حقوقی 2