زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389

 

زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389

سام محمدی (استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم  سیاسی دانشگاه مازندران)

 سید حسن حسینی مقدم(دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران)

( تاریخ دریافت :25/07/91، تاریخ تصویب : 30/11/91)

مجله علمی -پژوهشی حقوق خصوصی

دوره نهم ، شماره دوم ، پاییز و زمستان 1391

 صفخات 155-180

چکیده :

 

قرارداد پیش فروش ساختمان

قرارداد پیش فروش ساختمان یک قرارداد نو ظهوری است. که علاوه بر حکومت قواعد عمومی قرارداد ها برآن ، تابع احکام ویژه مندرج در این قانون است .

انتقال  مالکیت در قرارداد پیش فروش

انتقال مالکیت در این نو قرارداد ها نسبت به عرصه و بخش موجود ، با قرارداد پیش فروش رسمی انجام می شود .

اما نسبت به بخش ساخته نشده ، انتقال مالکیت معلق به احداث ساختمان و پرداخت عوض از طرف پیش خریدار است .

 زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان

شرایط اعمال قانون پیش فروش ساختمان

1-وجود پی ساختمان

2-پرداخت حداقل 10% ثمن معامله

3-تنظیم قرارداد در قالب سند رسمی

حقوق پیش خریدار

1-خریدار به نسبت واحد موضوع قرارداد مالک عرصه خواهد شد ، و از حقوق مالکانه نسبت به همان واحد برخوردار می باشد .

2- طبق ماده 7 ، پیش خریدار در صورت کسر یا اضافه مساحت  ، حق فسخ معامله را خواهد داشت .

بیشتر بدانید  قرارداد پیش فروش ساختمان در قانون پیش فروش ساختمان

3-وفق ماده 10 ، موضوع قرارداد در ازای وام پرداختی به پیش خریدار قابلیت وثیقه نزد بانک را داراست .

4- اقدام پیش خریدار به تادیه ثمن برای انعقاد عقد بیع نسبت به قسمت در حال ساخت

5- وفق ماده 6 ، عدم تحویل به موقع و نقض تعهد نسبت به موضوع قرارداد موجب می شود . پیش خریدار مطالبه خسارت نماید .

6- طبق ماده 15 امکان تامین عرصه و اعیان واحد پیش فروش شده قبل از تنظیم سند رسمی ، توسط پیش فروشنده وجود ندارد.

7- پیش خریدار امکان انتقال حقوق مالکانه خود را بدون اذن فروشنده داراست .

8- پیش خریدار در صورت انجام تعهدات خویش نسبت به پرداخت ثمن پس از تکمیل 90% عملیات ساختمان می تواند.

خواستار تنظیم سند به نام خویش شود .

زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان

مقنن در مواد 13و 14و 15  ، بر ثبت و انتقال قطعی موضوع قرارداد قایل است .یعنی  پس از اتمام عملیات ساخت و یا حد اقل نود درصد از آن .

 

دانلود متن کامل مقاله

مقاله

زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389

مطالب مرتبط :

چه زمانی پیش خرید کنیم؟

قرارداد پیش فروش ساختمان در قانون پیش فروش ساختمان

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *