تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

مبنای حقوقی دادخواست  ممکن است در قرارداد شرط شود که یکی از طرفین بتواند ظرف مدت معینی قرارداد را قسخ کند به این حق فسخ در اصطلاح حقوق...

ادامه مطلب

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز

مبنای حقوقی دادخواست اعتراض به تصمیم واحد ثبتی درخصوص افراز افراز به معنای تقسیم مال مشاع بین شرکا است در فرضی که بین شرکا توافقی برای...

ادامه مطلب

الزام به اخذصورت مجلس تفکیکی

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

مبنای حقوقی دادخواست الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی  پس از ان که احداث یک ساختمان به پایان رسید و گواهی پایان کار صادر شد جهت صدور سند ...

ادامه مطلب

الزم به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

مبنای حقوقی دادخواست الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا ممکن است شخصی در قالب قرار دادی مانند مشارکت در ساخت پیش فروش و یا پیمانکار...

ادامه مطلب

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

مبنای حقوقی دادخواست الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه  برای تفکیک واحد های ساخته شده ی یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد اب...

ادامه مطلب